1. Top10review.vn

  Top10review.vn Administrator Staff Member

  Messages:
  632
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Joined
  Feb 17, 2020
  Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là gì,bạn được sinh ra trong nước việt nam vì thế mỗi khi nhà nước ra 1 sắc lệnh gì đó bắt buộc bạn phải thự hiện theo mà không được làm trái lời vì đó là thực hiện nghĩa vụ của mỗi công dân, không làm trái với tình hình chính trị pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến bạn bè quốc tế và luôn làm gì đó để tự hào 2 tiếng việt nam

  Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là gì
  Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là performance of obligations

  [​IMG]

  Chắc chắn bạn chưa xem:
  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp
  Từ vựng tiếng anh liên quan đến nghĩa vụ
  Từ vựng Tiếng việt
  Rights and obligations

  /raɪts ænd ˌɒblɪˈgeɪʃənz/

  Quyền và nghĩa vụ

  human right /ˈhjuːmən raɪt/

  nhân quyền

  international law /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl lɔː/

  Luật quốc tế

  equality before the law /i(ː)ˈkwɒlɪti bɪˈfɔː ðə lɔː/

  sự công bằng trước pháp luật

  Authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/:

  Ủy quyền.

  Provisions applied /prəˈvɪʒ.ən əˈplaɪd/:

  Điều khoản áp dụng.

  Legal benefit /ˈliː.ɡəl ˈben.ɪ.fɪt/:

  Lợi ích hợp pháp.

  Responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/:

  Trách nhiệm.

  Take floor /teɪk flɔːr/:

  Phát biểu ý kiến.

  Stipulate /ˈstɪp.jə.leɪt/:

  Quy định.

  Provisions /prəˈvɪʒ.ən/:

  Điều khoản.

  Contract /ˈkɒn.trækt/:

  Hợp đồng.

  right to life /raɪt tuː laɪf/

  Quyền sống

  cultural / ˈKʌl.tʃ ə r. ə l /

  Văn hóa

  convention / kənˈven.ʃ ə n /

  Quy ước

  customary / ˈKʌs.tə.m ə r.i /

  Phong tục

  freedom / ˈFriː.dəm /

  Tự do

  nguồn: https://top10review.vn/
   

Share This Page

Share